دیدن خبر

برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری

  • Beyragh

اخبار

عنوان : برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری

توضیح مختصر :

توضیحات اخبار

با شرکت 130 کشور و 10 اتحادیه بین المللی آخرین همایش اجرا شده این شرکت میباشد